කෑ/ මාව/ දැලිවල මහා විද්‍යාලය

Deliwala Maha Vidyalaya

Click here to edit subtitle

Home

දැක්ම

නැණ ගුණ සපිරි දරුවෙක්


මෙහෙවර

යහපත් ආකල්ප වලින් හෙබි

නිර්මාණශීලි

නැණ නුවණින් පිරිපුන් 

අනාගත අභියෝගවලට මුහුණ දියහැකි

දරු පරපුරක් 

බිහි කිරිම 

අපගේ මෙහෙවරයි.

deliwala, rambukkana